عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی دز با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  زهرا سلیمانیان
 • مقطع:

 • استاد راهنما:

  دکتر محمود محمودی
 • محل دفاع :

  مجازی-اسکالی روم
 • تاریخ دفاع :

  02/12/27

عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی بهینه دز دارو با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  زهرا سلیمانیان
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  محمود محمودی
 • محل دفاع :

  بصورت مجازی در اسکای روم
 • تاریخ دفاع :

  00/07/28

عنوان پایان نامه

نرم استادیوم و الگوریتم داگلاس-راچ فورد : یک روش جدید برای طراحی بهینه جاده ها

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  معصومه محمد پناه
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  مختار عباسی
 • محل دفاع :

 • تاریخ دفاع :

  00/07/26

عنوان پایان نامه

کنترل بهینه ردیابی سرعت جریان در جریان مغناطیسی هیدرودینامیکی یک بعدی

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  محدثه جعفری
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  محمود محمودی
 • محل دفاع :

  ساختمان امام خامنه ای
 • تاریخ دفاع :

  99/11/27

عنوان پایان نامه

زیرمدولهای اول فنی کلاسیک

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  فاطمه باقری
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  محمد حسن نادری
 • محل دفاع :

  ساختمان امام خامنه ای
 • تاریخ دفاع :

  99/11/26

عنوان پایان نامه

مجموع K بزرگترین مقادیر ویژه گراف ها و بیشترین انرژی گاف دوبخشی

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  محدثه عباسیان
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  عفت گلپر رابوکی _ اعظم قلعه آقابابایی
 • محل دفاع :

  ساختمان امام خامنه ای
 • تاریخ دفاع :

  99/11/11
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی دز با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

کنترل تطبیقی بهینه دز دارو با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت انتگرالی

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

نرم استادیوم و الگوریتم داگلاس-راچ فورد : یک روش جدید برای طراحی بهینه جاده ها

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

کنترل بهینه ردیابی سرعت جریان در جریان مغناطیسی هیدرودینامیکی یک بعدی

بستن
×

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه

زیرمدولهای اول فنی کلاسیک

بستن